شعر پرستاری

سبز از چمن برون شد و سر بر کشید و گفت

 

لطف بهار و طلعت گلزار از من استنشکفته غنچه گشته مصون در کنار برگ

 

در مهد شاخه از ستم خار از من استآبی آسمانی از آن سوی آسمان

 

گفتا حیات خلقت جاندار از من استزرد از میان جمع درخشید و جلوه کرد

 

زد سکه گفت گرمی بازار از من استدادند داد خود همه الوان گونه گون

 

هر یک به نوبه گفت فلان کار از من استدر بین رنگها جدل و بحث در گرفت

 

آن گفت نار از من و وان یار از من استرنگ سفید زد علم صلح بر زمین

 

یعنی صفا و صلح در اقطار از من استزاینها گذشته فخر من این بس در جهان

 

رنگ لباس کار پرستار از من استخدمتگذار خلق زد انگشت روی لب

 

باشید خموش که بیمار از من استشب زنده دار شب همه شب نیست غیر من

 

مهرآکنی به خسته دل زار از من استبی رنگی است برتر از الوان رنگ رنگ

 

رأی شما چه باشد گفتار از من استگفتم شفیق را به چه رنگی درآمدی

 

افکند سر به زیر که اشعار از من است


 
/ 0 نظر / 39 بازدید