پست های ارسال شده در آدر سال 1391

گرایشهای مختلف پرستاری در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

) گرایشهای کارشناسی ارشد الف) داخلی جراحی ب) اطفال ج) مدیریت د) بهداشت ه) روان پرستاری ن)پرستاری ویژه و) اپیدمیولوژی ز) آناتومی ح) فیزیولوژی ط) بافت شناسی 2) گرایشهای مقطع دکتری الف) پرستاری ب) ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 103 بازدید

استانداردهای پرستاری

استانداردهای مراقبت : سطوح صلاحیت مراقبت پرستاری بوسیله استانداردهای اقدامات بالینی تشریح می شوند.سطوح مراقبت ازطریق فرایندپرستاری ،ارزیابی ،تشخیص ،تعیین ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 105 بازدید

تعریف حرفه پرستاری

پرستارحرفه ای، مسئول سلامتی وبهبودتمام افرادجامعه بوده ودربرنامه های پیشگیری ازبیماری وحفظ سلامتی مشارکت می نماید.همچنین خدمات بهداشتی وسایرخدمات تکنیکی ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 213 بازدید