هفت محور حاکمیت بالینی

حاکمیت بالینی چار چوبی برای ارتقاء کیفیت مستمر خدمات ، نظم بخشیدن به فعالیتهای در حال انجام ،موظف ساختن و پاسخگو کردن سازمانهای ارائه دهنده سلامت به رعایت اصول تعالی خدمات بالینی است .

 

اجزای حاکمیت بالینی شامل :

1-     مشارکت بیمار و همراهان

دریافت مطلوب خدمات سلامت  در دسترس قرار گیری اطلاعات به نحو مطلوب ...

2-     مدیریت خطر

فرهنگ سازی و عوامل مشوق سازمانی برای مشارکت کارکنان و متخصصان برای گزارش دهی و رفع خطاها

3-     ممیزی بالینی

انتخاب موضوع ممیزی  بررسی وضعیت موجود  تعیین استانداردها  مقایسه وضع موجود با استانداردها

4-     آموزش

تخصیص زمان آموزش جهت کارکنان  استراتژی و برنامه عملی مشخص

5-     اثر بخشی بالینی

طبابت مبتنی بر شواهد  راهکارهای طبابت بالینی

6-     استفاده از اطلاعات

آموزش و توجیه پرسنل جهت کار با سیستم HIS  استفاده از اطلاعات ثبت شده در سیستم به منظور ارتقاء کیفی خدمات

7-     مدیریت کارکنان

تعیین ویژگیهای شغلی کارکنان  کارمند یابی و کارمند گزینی

 

حاکمیت بالینی یعنی :

انجام دادن کارهای درست به شیوه درست درمکان و زمان درست برای بیمار درست همراه با پیدایش نتیجه درست

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید