مبانی حاکمیت بالینی

آشنایی با مبانی حاکمیت بالینی

1.آموزش مهارت آموزی

2.مدیریت کارکنان

3.تعامل با بیمار و جامعه

4.ممیزی بالینی

5.اثر بخشی بالینی

6.استفاده از اطلاعات

7.مدیریت خطر

/ 0 نظر / 17 بازدید