استانداردهای پرستاری :

استانداردها نشاندهنده حداقل سطح
قابل قبول نیل به اهداف میباشند.بطورکلی،استانداردهای پرستاری معیارسنجش
فعالیتهاست.برای پرستاراستانداردعبارتست از:"تمام نکاتی که وی جزء نتایج مطلوب
مراقبت پرستاری باورداشته و بعبارت دیگر اولویتهائی که وی درمراقبت های پرستاری
معین نموده است". توصیف وضع و سطح مطلوبی از عملکرد که بر مبنای آن می‌توان کیفیت
،ساختار، فرآیند و حاصل کار را مورد داوری قرار داد استانداردسازمانی عبارت است
از"شناخت ابزارسنجش کمیتها ،کیفیت ها،ارزشها وهنجارها". درمراقبت پرستاری
،استانداردها سطح مراقبت پرستاری مطلوب که ارائه خواهدشد را ازقبل معین می نمایند.
استانداردها بصورت واژه های قابل سنجش بیان می شوند.


استانداردهای مراقبت :

سطوح صلاحیت مراقبت پرستاری بوسیله
استانداردهای اقدامات بالینی تشریح می شوند.سطوح مراقبت ازطریق فرایندپرستاری
،ارزیابی ،تشخیص ،تعیین نتایج موردانتظار،برنامه ریزی ،اجراوارزشیابی معین می
گردند.فرآیندپرستاری براساس تصمیم گیری بالینی بوده وشامل تمام اقدامات مهم انجام
شده توسط پرستاران جهت ارائه مراقبت به مددجویان می باشد.درمتن استانداردها،
مسئولیتهای گوناگون پرستاری شامل:ایمنی ،آموزش،ارتقاءسلامتی ،درمان،مراقبت
ازخودوبرنامه ریزی جهت تداوم مراقبت گنجانده شده است.استانداردهای مراقبت زمانی که
مناقشات قانونی وجوددارند،اهمیت می یابند.

استانداردهای موردقبول برای
ارزشیابی کیفیت مراقبتهای بهداشتی –درمانی سه نوعند:ساختاری ،فرایندی وبازده ای یا
حاصل کار

استانداردساختاری: شامل الگوئی است که خدمات
پشتیبانی ارائه مراقبتهای پرستاری مثل افراد،پول ،تجهیزات وساختمان رافراهم می
آوردواثربخشی وکارائی آنها اندازه گیری می
شوند.

استانداردفرایندی:این نوع استانداردها رفتارپرستاران
رادریک حدمطلوب اجرائی (عملکرد)توصیف می کنند.مثلا"چه چیزبایدانجام شود،چطورآنها
راانجام دهندوبه چه روشی انجام شوند.این نوع استانداردها کیفیت مراقبت پرستاری
ارائه شده توسط پرستاران رادرسطوح مختلف صلاحیت توصیف می
دارند.

استانداردهای بازدهی:این نوع استانداردها
مقاصدکارهای پرستاری راتوصیف می کنند.بعبارت دیگرنتیجه مراقبتهای ارائه شده توسط
پرستاران درهنگام ترخیص مددجوموردارزیابی قرارمیگیرد.البته ازاستانداردهای بازدهی
یا حاصل کارسایرحرفه ها نیزاستفاده می نمایند.

استاندارد فعالیتهای
پرستاری عبارت است :


از توصیف کیفیت مطلوب مورد نظر که بوسیله آن
بتوان مراقبت‌های پرستاری ارائه شده به مددجو یا گروهی ازمددجویان را ارزشیابی
نمود.

هدف از استاندارد سازی مراقبت:

- بهبود کیفیت

- کاهش
هزینه های مراقبت

- دفاع از حقوق پرسنل

- دلیل کافی جهت اثبات بی
مبالاتی پرسنل

وظایف ومسئولیتهای مهم پرسنل واحدپرستاری ومدیرخدمات پرستاری
ومامائی ،آشناسازی زیردستان به قوانین مرتبط درکشوراست بخصوص دررابطه با
مواردزیر:

1- آگاهی ازمقررات وقوانین مربوط به حقوق فردی که درچگونگی
استخدام آنان مؤثرمیباشد.

2- آگاهی ازقوانین استخدامی ،شرح ظایف واهداف
ومقاصدسازمان متبوعه.

3- ِآگاهی ازمواردی که بعنوان تخلف وتقصیر،خطا ،سهل
انگاری درحرفه پرستاری شناخته شده اند.

4- آگاهی ازمسئولیت ها ی پرستاران
وماماها دررابطه با شهادت دادن درموردحوادث بیمارستانی ،وصیت مددجویان
و...

5- شناخت مسائل قانونی درنقش های پرستاری ومامایی .

6- آگاهی
ازمسائل مربوط به خودداری ازانجام مراقبت ودرمان.

7- آگاهی ازمقاصدمؤسسات
مسئول پرستاری ومامایی درتنظیم روشهای مراقبت .

8- بررسی علل نیازمؤسسات به
وجودکمیته زیست اخلاقی .

9- آگاهی ازقوانین شرع اسلام دررابطه با
مددجویان.

10- شناخت منابع قانون گذاری ونظام قضاوت کشورتاريخ : ۱۳٩۱/٩/٢٢ | ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ | نویسنده : عصمت شادنام | نظرات ()
.: :.