تعریف حرفه پرستاری:
درسال 1995تعریف رسمی ازحرفه پرستاری توسط
انجمن پرستاران آمریکا ANA به شرح ذیل منتشرشد:
حرفه پرستاری به معنی انجام
اقداماتی برای جبران هرگونه عمل پزشک یا دندانپزشک دربررسی ،مراقبت ومشاوره مددجوی
مجروح ،معلول یا حفظ سلامتی وپیشگیری ازبیماری سایرین ،سرپرستی وآموزش سایرکارکنان
یا اجرای دستورات داروئی ودرمانی تجویزشده میباشدوبطورذاتی نیازمندقضاوت ومهارت
تخصصی ودانش پایه وکاربرداصول بیولوژیکی ،فیزیکی وعلوم اجتماعی است. درسال 1965
تعریف کاملتری ازپرستاری بعنوان یک حرفه ارائه دهنده خدمات وحفظ سلامتی مردم ،با
تأکیدبراعمال مستقل پرستاری ارائه داده است:پرستاری یک امرحیاتی برای افراددریافت
کننده خدمات میباشد،نیازهایی راکه به وسیله شخص،خانواده یا سایرافراددرجامعه قابل
رفع نیستند،رامیسرمیسازد. سه جزءاصلی پرستاری حرفه ای مراقبت،درمان وهماهنگی می
باشد.


پرستارحرفه ای، مسئول سلامتی وبهبودتمام افرادجامعه بوده ودربرنامه های پیشگیری
ازبیماری وحفظ سلامتی مشارکت می نماید.همچنین خدمات بهداشتی وسایرخدمات تکنیکی
وحرفه ای مؤثربرمراقبت ازمددجوراهماهنگ وهمزمان می سازد.پرستارحرفه ای سرپرستی
،تعلیم وهدایت تمام افراددخیل درمراقبتهای پرستاری رابعهده دارد. درسال 1980 انجمن
پرستارران آمریکا ANA ،پرستاری رابعنوان تشخیص ،درمان و پاسخ انسان به مشکلات
بالقوه وواقعی سلامتی تعریف نمود. پرستارعوامل خطرواقعی وبالقوه راکه شخص یا گروهی
رامستعدبیماری میکند،می شناسد.اقدامات پرستاری که منجربه فعالیتهای تندرستی گردیده
وشامل ارتقاءسلامتی وراهبردهای جلوگیری ازبیماری می باشد،به مددجوکمک می کندتا به
سطح مطلوب سلامتی دست یافته ،آن راحفظ نماید. پرستاری هنروعلمی است که مشتمل
برفعالیتها،مفاهیم ،ومهارتهای مرتبط با علوم اجتماعی ،علوم فیزیکی،اخلاقی ،موضوعات
معاصروسایرزمینه ها می باشد. پرستاری حرفه منحصربه فردی است .زیراپاسخ
افرادوخانواده ها به ارتقاءسلامت ،حفظ سلامت ومشکلات بهداشتی رامشخص می کند.
پرستاران بسیاری ازنقشهای همزمان ارائه مراقبتهای مستقیم،تصمیم گیری بالینی ،جستجوی
منابع حمایت ازمددجووخانواده وآموزش رامتقبل می شود. پرستارحرفه ای تحصیل کرده،
خدمات مخصوص راطبق استانداردهای عملی با پیروی ازقوانین اخلاقی ارائه می دهد. اساس
اعمال حرفه ای پرستاری ازتئوریهای پرستاری مرتبط با ارزشهای اجتماعی ،آمادگیهای
تحصیلی ،انگیزه ،خودمختاری ،احساس تعهد،ادراک اجتماعی و قوانین اخلاقی نشأت گرفته
است. تخصص در پرستاری در نتیجه دانش و تجربیات بالینی می­باشد. مهارتهای تفکر
انتقادی برای پرستاری ضروری است..هنگام ارائه مراقبتهای پرستاری ،پرستاران
درموردمراقبت موردنیازبرای مددجویان براساس حقایق ،تجربیات واستانداردهای مراقبتی
قضاوت می کنند. پرستاری به تغییرات جوابگوبوده وآنرامی پذیرد،مشکلات جدیدایجادشده
رارفع می نماید. امروزه این حرفه با چندین مشکل مواجه شده است.پرستاران ومدرسین
پرستاری اعمال وبرنامه های درسی پرستاری رابرای رفع نیازها ی دائم التغیرجامعه
موردتجدیدنظرقرارمی دهند. پیشرفت تکنولوژی ،افزایش روزافزون مددجویان وترخیص هرچه
سریعترازمؤسسات مراقبتها ی بهداشتی احتیاج به پرستارانی دارندکه دانش غنی وروزمره
براساس وظایف خودداشته باشند. چالش کنونی آماده نمودن پرستاران حرفه ای جهت ارائه
مراقبتها ی پیچیده وچندجانبه میباشد. پرستارازتمام ابعادتمامیت شخص راموردارزیابی
قرارداده واعمال متقابل اورابا خانواده واجتماع موردبررسی قرارمیدهد.سیستم مراقبت
بهداشتی ضمن حفظ کیفیت کار،جهت کاهش هزینه ها هم بایدتلاش کند.

امروزه درک
مسائلی که متخصصان مراقبت بهداشتی با آن روبروهستندوشیوه تأثیراین مسائل برچگونگی
سازمان یافتن خدمات مراقبتی حائزاهمیت است.نقش پرستاربرحسب وضعیت تهیه این خدمات
متفاوت است.یک نکته مهم دراین میان هدف پرستاربرای کمک به مددجو
درحفظ ورسیدن به یک سطح بهترسلامتی است که مددجونیزبایدبعنوان یک عضو فعال درآن
شرکت کند.

پرستار باید مرکز هر نوآوری که درسیستم مراقبت بهداشتی صورت می
گیرد باشد.تاريخ : ۱۳٩۱/٩/٢٢ | ۱۱:٤٢ ‎ب.ظ | نویسنده : عصمت شادنام | نظرات ()
.: :.